Underhållsplan

Med underhåll menas att bibehålla fastigheten och dess funktioner i ursprungligt eller i förbättrat skick.

Styrelsen har ansvar för underhållet av fastigheten. Då avses inte bara vad som behöver göras inom den närmaste tiden i form av reparationer och ombyggnader utan även det planerade underhållet för fastigheten. För att kunna uppnå en god fastighetsekonomi är därför bra att ha en plan för det kommande underhåll som behöver utföras i fastigheten. Inte minst för att undvika att uteblivna underhållsåtgärder kan leda till kostsamma reparationer.

För att styrelsen skall få en helhetssyn på fastighetens underhåll är det lämpligt att en underhållsplan upprättas. Det är många gånger svårt för en styrelse att avgöra vad som kan komma att behövas underhållas och när i tiden det bör utföras.

Underhållsplanen redovisar

 • alla byggdelar i fastigheten som mängdas upp i antal och kostnadsberäknas för utbyte eller renovering och en bedömning sker när i
  tiden åtgärden bör utföras. Kostnaderna tas fram på en 10 - 20 års sikt varvid
  en årlig kostnad kan beräknas fram. På så sätt har styrelsen underlag för en
  budget för underhållsarbeten
 • framtida investeringar och det blir lättare att föra
  över förvaltningsansvaret till en ny styrelse när en sådan utses samt att
  försäkringsbolag och kreditinstitut får en insyn i föreningens kommande
  underhållsbehov

SMM Facility Service AB har som konsulttjänst att upprätta underhållsplaner åt föreningar och detta till ett fast pris.